Stadgar för umeå Segelsällskaps Hamnförening i Obbola, Umeå Kommun

§1 Föreningens firma och ändamål
Föreningens firma är Umeå Segelsällskaps Hamnförening i Obbola inom Umeå kommun.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att å föreningens markområde upplåta hamnplats, klubbstuga och övriga inom hamnanläggningen befintliga anordningar till nyttjande utan begränsning till tiden.
Medlems rätt på grund av sådan upplåtelse kallas nyttjanderätt till kajplats. Medlem som innehar nyttjanderätt kallas nyttjanderättshavare.
Föreningen har även till ändamål att främja Umeå segelsällskaps intressen genom att till dess medlemmar upplåta klubbstuga och funktionärsrum, jolleuppläggningsplats, jollebrygga och förvaringslokal för segelsällskapets materiel.

§2 Medlemskap
Föreningens medlemmar skall vara medlem som vunnit inträde i föreningen enligt §3 nedan.

§3 Inträde
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i Umeå segelsällkap och som erhåller nyttjandrätt till kajplats genom upplåtelse av föreningen.
Nyttjanderätt upplåtes skriftligen. Nyttjanderättsinnehavare erhåller ett nyttjanderättsbevis som skall innehålla uppgift om grundavgift för nyttjanderätten samt ändamålet med upplåtelsen.
Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen. Om uppsägning och inlösen av nyttjanderätt stadgas i punkterna §5 och §6.

§4 Avgifter
Grundavgift och årsavgift för nyttjanderätten fastställs av föreningsstämma. Årsavgiften avvägs så att den täcker föreningens kostnader för drift och underhåll av anläggningen. I årsavgiften ingår ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning och konsumtionsvatten.
För Umeå segelsällskaps nyttjande av anläggningen enligt §1 äger föreningen uttaga årlig avgift.

§5 Överlåtelse av nyttjanderätt samt övergång till dödsbo
Överlåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt får ej ske till annan än föreningen.
Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden nyttjanderättshavare utöva nyttjanderätten. Sedan ett år förflutit från dödsfallet äger föreningen inlösa nyttjanderätten enligt §6 om inte dödsbodelägare övertar nyttanderätten.

§6 Uppsägning och inlösen av nyttjanderätt
Nyttjanderättshavaren kan sedan 6 månader förflutit från det nyttjanderätten uppläts uppsäga sin nyttjanderätt och därigenom bli fri från sina förpliktelser som nyttjanderättshavare.
Uppsägning görs skriftligen tillstyrelsen. Föreningen är skyldig att senast 6 månader efter mottagen uppsägning inlösa nyttjanderätten mot belopp som årligen fastställes av föreningsstämman.
Uteslutning ur föreningen eller ur Umeå segelsällskap innebär även uppsägning av nyttanderätten. Sedan 3 månader förflutit efter det beslutet om uteslutning delgivits nyttjanderättshavaren övergår nyttjanderätten på föreningen. Föreningen är därvid skyldig att omedelbart inlösa nyttjanderätten mot belopp som sägs i andra stycket. Föreningen äger därvid rätt att ur inlösenbeloppet tillgodogöra sig förfallna och ogäldna avgifter som belastar nyttjanderättshavaren liksom andra ersättningsanspråk föreningen kan ha gentemot nyttjanderättshavaren.

§7 Rättigheter och skyldigheter
Föreningen äger rätt disponera kajplats då den inte används av nyttjanderättshavaren.
Nyttjanderättshavare eller den han sätter i sitt ställe åligger att delta i det antal arbetsträffar per år som föreningsstämman beslutar. Om nyttjanderättshavare inte fullgör sin arbetsskyldighet skall han i stället erlägga en extra avgift som föreningsstämman årligen beslutar.
Nyttjanderättshavaren skall vidare iaktta de särskilda föreskrifter som styrelsen beslutar.

§8 Styrelse
Styrelsen består av fem ledamöter med två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på följande tidsperioder:
Ordföranden väljs varje år.
Vice ordföranden som tillika är stug- och miljöbas samt sekreteraren väljs under år med udda årtal.
Kassör och hamnbas väljs under år med jämna årtal.
Suppleanter väljs varje år.

§ Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning skall finnas två revisorer.
En revisor och suppleant utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. En revisor utses av Umeå segelsällskap.

§10 Säte Firmatecknare
Styrelsen har sitt säte i Obbola.
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av ordföranden, vice ordföranden, hamnbasen, sekreteraren samt kassören, två i förening. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Till styrelsens sammanträde skall representant från Umeå segelsällskaps styrelse kallas.

§11 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när det vid sammanträdet närvarande antalet ledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden, dock att giltigt beslut fordrar enhällighet när för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande.

§12 Styrelsens arbetsuppgifter och befogenheter
Styrelsen ansvarar för hamnanläggningen.
Styrelsen skall verka för att anläggningens tekniska standard hålles på en hög nivå inom budgetens ram samt förebygga och förhindra onödig förslitning och förstörelse av föreningens egendom. Styrelsen skall övervaka att hamnordningen efterlevs samt lämna information till medlemmarna om anläggningens drift, om faror och olycksfallsrisker.

Styrelsen skall därutöver:

 • uppbära avgifter
 • upprätta förslag till budget
 • vara kontraktspartner
 • handha kontakter med myndigheter
 • vara budgetansvarig
 • upplåta, säga upp och inlösa nyttjanderätt enligt stadgarna
 • besluta om uthyrning av anordning inom hamnanläggningen
 • utesluta medlem enligt §23
 • fördela kajplatser

§13 Hamnbas, stug- och miljöbas samt arbetsträffar

Hamnbasens arbetsuppgifter:

 • fördela kajplatser enligt styrelsebeslut samt anvisa gästplatser
 • organisera och övervaka utläggning av förtöjningsmaterial
 • ansvara för hamnanläggningens arbetsmaterial
 • föreslå nyinvesteringar och underhållsåtgärder

Stug- och miljöbasens arbetsuppgifter:

 • ansvara för klubbstugan och parkeringen
 • organisera och övervaka städning av klubbstugan och området
 • föreslå nyinvesteringar och underhållsåtgärder

Det åligger hamnbasen och stug- och miljöbasen att senast en månad före ordinarie stämma inge förslag till styrelsen om erforderligt antal arbetsträffar för kommande verksamhetsår.
Vid oförutsett behov äger vederbörande bas kalla ihop medlemmarna till extra arbetsträffar.

§14 Bryggbas
För varje brygga skall utses en bryggbas. Denne åligger att:

 • ansvara för den allmänna ordningen på bryggan
 • meddela hamnbasen om erforderliga reparationer och skador som åsamkats bryggan
 • hålla kontakt med bryggans nyttjanderättshavare och påanfordran från hamnbasen eller stug- och miljöbasen kalla nyttjanderättshavarna till arbetsträff
 • i övrigt lämna hamnbasen och stug- och miljöbasen hjälp

§15 Valberedning
Föreningsstämman utser valberedning som skall bestå av 3 personer, varav en är sammankallande.
Valberedningen skall till ordinarie stämma avge förslag på personer för val till:

 • styrelseledamöter samt suppleanter (§8)
 • en revisor och en revisorssuppleant (§9)
 • bryggbasar

 

§16 Räkenskapsår Revision
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 september till 31 augusti.
Senast 3 veckor före ordinarie stämma skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning.

§17 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålles i november månad i omedelbar anslutning till Umeå segelsällskaps ordinarie årsmöte. Extra stämma hålles då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.

§18 Ärenden vid ordinarie stämma
På ordinarie stämma skall förekomma:

 1. Val av orförande vid stämman.
 2. Val av sekreterare vid stämman.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om kallelse behörigen skett.
 5. Styrelsens årsredovisning.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av avgifter.
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 12. Val av revisor och suppleant.
 13. Val av bryggbasar.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga ärenden.

På extra stämma skall utöver ärenden enligt § 1-4 endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och angetts i kallelsen till stämman.

§19 Kallelse
Kallelse till stämman skall innehålla uppgift om förekomna ärenden och sker skriftligen senast en vecka före stämman.

§20 Röstberättigad
Vid föreningsstämma har varje nyttjanderättshavare en röst, har flera medlemmar nyttjanderätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.
Röstberättigad är endast den nyttjanderättshavare som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Röstning genom ombud får ske om ombudet är äkta make eller varaktigt sammanboende närstående till medlemmen.

§21 Röstning
Omröstning vid föreningsstämma sker öppet där ej närvarande berättigad påkallar sluten omröstning. Om sluten omröstning påkallas skall förteckning över närvarande medlemmar upprättas, vid lika röstetal avgöras val genom lottning, men gäller i andra frågor den mening som biträdes av ordföranden.

§22 Stadgefrågor
Förslag om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning får upptas till avgörande enbart vid två på varandra följande ordinarie stämmor. För godkännande av sådant förslag erfordras:

 • att förslaget är upptaget i kallelsen till respektive stämma samt
 • att förslaget biträdes av minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar

§23 Uteslutning
Styrelsen äger utesluta medlem ur föreningen om medlemmen ej erlägger stadgeenliga avgifter senast 1 månad efter det han delgivits krav på ogäldna avgifter.
Styrelsen äger också utesluta medlem som grovt åsidosätter för hamnanläggningen gällande ordningsföreskrifter.
Har medlem uteslutits ur Umeå segelsällskap skall styrelsen omedelbart utesluta honom ur hamnföreningen.
Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delges medlemmen med rekommenderat brev med mottagningsbevis.
Medlem, som uteslutits på grund av grovt åsidosättande av anläggningens ordningsföreskrifter, äger rätt att vid närmast följande ordinarie stämma söka ändring i beslutet under förutsättning att han inom 14 dagar efter det han fått del av beslutet skriftligen anmäler besvär hos styrelsen.
Klaganden skall kallas till ordinarie stämman minst 8 dagar i förväg i rekommenderat brev med mottagningsbevis.

§ 24 Likvidation
Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar i denna, om annan fördelning inte bestäms av stämman, tillfalla medlemmarna.

O—xxx—O